نرم افزار حسابداری مکسوس نسخه فروشگاهی 2

نرم افزار حسابداری مکسوس نسخه فروشگاهی

سیستم ها پکیج حسابداری پکیج حسابداری مالی پکیج اداری پکیج حسابداری و انبار پکیج مالی و اداری پکیج خدماتی پکیج تولیدی پکیج بازرگانی پکیج جامع
حسابداری
دریافت / پرداخت

مشتریان، خرید و فروش
انبار تولیدی

انبار بازرگانی


حقوق و دستمزد
قیمت( تومان ) 290,000 600,000 800,000 1,200,000 1,100,000 1,100,000 1,600,000 1,450,000 2,500,000